50
پروژه های تکمیل شده

شفافیت و مسئولیت پذیری پایه ای برای ارائه خدمات بهتر ما هستند

در باره TSDO

موسسه اجتماعی و انکشافی توحید

موسسه اجتماعی و انکشافی توحید (TSDO) یک موسسه مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیرمذهبی در افغانستان است که در سال 2010 تاسیس شده.

دفتر مرکزی TSDO در حال حاضر در کابل و دفاتر منطقه ای ان در چهار ولایت قندهار، هلمند، ننگرهار و بلخ موقعیت دارد.

TSDO-logo--qo1rsv46iu3sadbiwprysqmbjc7be8soyxzhsv6a00

TSDO

موسسه اجتماعی و انکشافی توحید

ماموریت ما

ماموریت ما

ماموریت ما تضمین رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و افراد با تمرکز ویژه بر افراد فقیر و آسیب پذیر است تا آنها بتوانند مشارکت کنند.

دیدگاه ما

دیدگاه ما

دیدگاه موسسه TSDO یک افغانستان صلح آمیز، مرفه، باثبات ، عاری از خشونت و تبعیض است، که در آن همه شهروندان از ارزش های اقتصادی، اجتماعی وآموزشی برخوردار باشند.

اهداف

اهداف

هدف ما مشارکت در یکپارچگی اجتماعی واقتصادی کشور میباشدو ما به عنوان یک موسسه ملی در توسعه و بلند بردن ظرفیت این موسسه در تمام نقاط افغانستان فعالیت های خود را انجام خواهیم داد.
TSDO

پالسی و قانونمند سازی

TSDO یک موسسه غیر دولتی بوده که به عنوان یک نهاد تطبیق کننده در وزارت محترم اقتصاد به اساس لیسنس نمبر 1884  ثبت و راجستر میباشد و TSDO
خود را برای تمام تمویل کنندگان؛ سازمان‌های دولتی یا غیردولتی، ملی یا بین‌المللی، فعالیت‌ها، تلاش‌ها و هر اقدام مورد نیاز اماده میسازد.  

TSDO طبق قوانین و مقرراتی که در اساسنامه آن آمده است عمل می‌کند، که برای تمام پروژه‌ها/برنامه‌ها و کارکنان عملی ‌میشود. و همچنان  به اساس بودجه و پالیسی تمویل کنندگان خود را اماده میسازید.

TSDO

ساحات تحت پوشش (نقشه)

دفتر مرکزی TSDO در ولایت کابل و دفاتر منطقه ای ان در چهار ولایت قندهار، هلمند، ننگرهار و بلخ بوده که در 17 ولایت افغانستان فعالیت دارد.

ولایت

17+

TSDO

تمویل کنندگان

موسسه اجتماعی و انکشافی توحید

شفافیت و پاسخگویی مبنایی برای ارائه خدمات بهتر ما هستند.

×